Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników z “Formularza kontaktowego INTENSE” dalej zwanego “Bezpłatna Konsultacja” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z “Formularza kontaktowego INTENSE” dostępnego na stronie internetowej www.intense.com.pl, w celu uzyskania wstępnej analizy e-marketingowej oraz/lub e-PR-owej, jak i  odpowiedzi na pytania/e w zakresie tematycznym nim objętym

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy INTENSE – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.intense.com.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego INTENSE” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

II. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego INTENSE”

 1. Dostęp do “Formularza kontaktowego INTENSE” nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. INTENSE zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego INTENSE na czas nieoznaczony.
 3. “Formularz kontaktowy INTENSE” służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością INTENSE, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych spraw i postępowań prowadzonych przez INTENSE (wszczętych lub zakończonych), do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
 5. Bezpłatna konsultacja marketingowa polega na określeniu potencjalnych działań online, które agencja INTENSE może świadczyć dla Użytkownika.
 6. Bezpłatna konsultacja marketingowa nie polega na przedstawieniu know-how Użytkownikowi.

Warunki korzystania z “Formularza kontaktowego INTENSE” i zobowiązania Użytkownika

Celem skorzystania z “Formularza kontaktowego INTENSE” Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

 • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej (jeśli istnieje), szacowany budżet na działania z zakresu e-marketingu i/lub e-PR-u, informacja skąd Użytkownik dowiedział się o agencji INTENSE, wybór usługi/usług, treść wiadomości dotycząca problemu, celów Użytkownika
 • potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
 • potwierdzenie przez Użytkownika chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym “Zamów Bezpłatną Konsultację”.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego INTENSE zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz do niepodawania adresu e-mail lub numeru telefonu, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Formularza kontaktowego INTENSE „Bezpłatna Konsultacja” przysługuje jednorazowa nieodpłatna konsultacja e-mailowa.
 5. W przypadku zapisania się ponownie na darmową konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, INTENSE zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia darmowej konsultacji.

Odpowiedzialność INTENSE

 1. INTENSE nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu “Formularza kontaktowego INTENSE”.
 2. INTENSE nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego   wynikający z przyczyn niezależnych od INTENSE lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej INTENSE.
 3. INTENSE zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.intense.com.pl, w zakładce Regulamin Bezpłatnej Konsultacji.
 4. INTENSE zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 5. INTENSE zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji w przypadku gdy została ona zamówiona przez osobę fizyczną.

Przetwarzanie danych osobowych przez INTENSE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest firma Malwina Majewska INTENSE wpisana do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6492241881, REGON 385897486.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na “Formularzu kontaktowym INTENSE”.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez “Formularz kontaktowy INTENSE”.
 5. Dane te mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez INTENSE – współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: kontakt@intense.com.pl
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.